Na podstawie § 5 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Gant
Development S.A. informuje, że w dniu 06 kwietnia 2012 r. otrzymał
zawiadomienie z Sądu Rejonowego we Wrocławiu, Wydziału VII Gospodarczego
– Rejestru Zastawów, iż w dniu 05 kwietnia 2012 r. dokonany został
wpis do rejestru zastawów zastawu rejestrowego do najwyższej sumy
zabezpieczenia wynoszącej 100.000.000 zł na 30595 certyfikatach
inwestycyjnych Gant Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w
Krakowie reprezentowanego przez FORUM Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie, tj. na 17630
certyfikatach inwestycyjnych serii D o numerach 2371 do 20000 oraz 12965
certyfikatach inwestycyjnych serii E o numerach od 00001 do 12965.
Zastaw ustanowiony został na dobezpieczenie roszczeń obligatariuszy,
reprezentowanych przez Administratora zastawu na podstawie Umowy
ustanowienia zastawu rejestrowego zawartej pomiędzy Emitentem a ww.
Administratorem Zastawu z dnia 29 marca 2012 r., z tytułu obligacji
wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 marca 2012 r., zgodnie z
Warunkami Emisji obligacji odsetkowych na okaziciela serii G z terminem
wykupu w dniu 26 kwietnia 2012 r., o łącznej wartości nominalnej w
wysokości 9.850.000 zł, przyjętych w dniu 28 marca 2012 r. uchwałą
Zarządu Emitenta.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest
faktem, iż wartość aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy na
rzecz Obligatariuszy przekracza 10% wartości kapitałów własnych
Emitenta.