Zarząd Spółki Gant Development S.A. informuje, że w
dniu 20 kwietnia 2012 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla
Krakowa Podgórza w Krakowie, Wydział Ksiąg Wieczystych, iż w dniu 11
kwietnia 2012 r. ustanowiona została hipoteka łączna do najwyższej sumy
30.000.000 zł, na nieruchomościach położonych w Krakowie, dzielnica
Podgórze, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste numer:
KR1P/00210826/6 oraz KR1P/00411836/8, stanowiące własność spółki GANT PM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POD FORTEM s.k.a. z/s w
Krakowie. Ww. hipoteka łączna obejmuje również nieruchomość położoną w
obrębie ewidencyjnym Racławice Wielkie, gmina Kobierzyce, dla której Sąd
Rejonowy dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą numer:
WR1K/00130696/5, nieruchomość położoną w miejscowości Racławice Wielkie,
dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą
numer: WR1K/00052144/0, będące własnością spółki „GANT PMR spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością RACŁAWICE” s.k.a. z/s we Wrocławiu,
nieruchomość położoną w miejscowości Żerniki Małe, gmina Kobierzyce,
dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgi
wieczyste numer: WR1K/00270394/1, która to nieruchomość stanowi własność
spółki „GANT PM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ŻERNIKI” s.k.a.
z/s we Wrocławiu, nieruchomość położoną w miejscowości Bogatynia, dla
której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą numer:
JG1Z/00036097/8, która to nieruchomość stanowi własność spółki „GANT1”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s we Wrocławiu oraz na
nieruchomości położonej w miejscowości Galowice, gmina Żurawina, dla
której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą
numer: WR1K/00133056/8, stanowiącą własność Pana Karola Antkowiaka.
Hipoteka łączna ustanowiona została w trybie art. 7 ustawy z dnia 29
czerwca 1995 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. 2001 r. Nr. 120, poz. 1300
ze zm.) na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy w dniu 7 lutego 2012r.
reprezentowanych przez Administratora hipoteki na podstawie umowy o
ustanowienie administratora hipoteki z dnia 6 lutego 2012 r.

Hipoteka łączna, o której mowa powyżej, wraz z zastawem rejestrowym
ustanowionym do najwyższej sumy zabezpieczenia do 100.000.000 zł na
30.595 certyfikatach inwestycyjnych Gant Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego z/s w Krakowie reprezentowanego Przez FORUM Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych z/s w Krakowie, tj. na 4000 certyfikatów
inwestycyjnych serii A o numerach od 0001 do 4000 oraz na 26.595
certyfikatach inwestycyjnych serii B o numerach od 00001 do 26595, gdzie
obligatariuszy reprezentuje Administrator zastawu na podstawie umowy
ustanowienia Administratora zastawu z dnia 6 lutego 2012 r. w związku
umową ustanowienia zastawu rejestrowego zawartej pomiędzy Emitentem a
ww. Administratorem zastawu z dnia 12 marca 2012 r., stanowi łączne
zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z tytułu obligacji wyemitowanych
przez Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji trzyletnich odsetkowych
obligacji na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej w
wysokości 30.000.000 zł, przyjętych w dniu 6 lutego 2012 r. uchwałą
Zarządu Emitenta.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest
faktem, iż łączna wartość aktywów, na których ustanowiono hipotekę
łączną i zastaw rejestrowy na rzecz Obligatariuszy przekracza 10%
wartości kapitałów własnych Emitenta.