Zarząd GANT Development S.A., działając na podstawie
art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z
2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.) w związku § 103 ust. 2
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.), niniejszym informuje o
zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego
rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku. Raport
zostanie opublikowany w dniu 27 kwietnia 2012 roku, zamiast w dniu 30
kwietnia 2012 roku, jak Emitent pierwotnie informował w raporcie
bieżącym nr 12/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku.