Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w
dniu 7 maja 2012 r. Emitent, na podstawie przepisów Rozporządzenia
Komisji Wspólnot Europejskich nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.,
nabył 2700 akcji własnych celem ich umorzenia. Akcje zostały nabyte za
średnią jednostkową cenę 7,50 zł. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1
zł. Nabyte przez Emitenta akcje stanowią 0,013 % udziału w kapitale
zakładowym i dają prawo do 2700 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łączna
liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych wynosi 310668 akcji, co
daje prawo do 310668 głosów na Walnym Zgromadzeniu.