Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że w
dniu 10 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu –
Karola Antkowiaka, iż w wyniku zawarcia w dniu 27.04.2012 roku umowy
kupna akcji w siedzibie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska,
Oddział we Wrocławiu, nabył 100.000 sztuk akcji na okaziciela GANT
DEVELOPMENT S.A. za cenę 62 zł za jedną akcję. Powyższa umowa została
zawarta w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży akcji z dnia 28 maja
2008 roku wraz z późniejszymi aneksami, która została zawarta w innej
sytuacji rynkowej, co miało wpływ na cenę akcji. Zarząd jednocześnie
wskazuje, iż przekazanie informacji o dokonaniu ww. transakcji następuje
zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
gdyż nabywca akcji Emitenta jest członkiem jego organów nadzorczych.