Na podstawie art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 21 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza, Pana Adama Zaremby Śmietańskiego, że w wyniku zawarcia w dniu 16 maja 2012 r. transakcji kupna na rynku regulowanym 836 akcji Emitenta przez podmiot od niego zależny, tj. spółkę Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, osiągnął próg 5 % w ogólnej liczbie głosów.
Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Adam Zaremba Śmietański wraz z ww. podmiotem zależnym posiadał łącznie 1.144.320 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 5,58 % udziału w kapitale zakładowym i dawało prawo do wykonywania 1.144.320 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 4,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
Aktualnie Pan Adam Zaremba Śmietański wraz z ww. podmiotem zależnym posiada łącznie 1.145.156 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 5,59 % udziału w kapitale zakładowym i daje prawo do wykonywania 1.145.156 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 5,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
Pan Adam Zaremba Śmietański informuje, że nie posiada akcji Emitenta poprzez inne podmioty zależne niż wymieniony w treści raportu.
Ponadto Adam Zaremba Śmietański informuje, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c powołanej na wstępie ustawy.