Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w
dniu 31 maja 2011 otrzymał z Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
zaświadczenie potwierdzające wykup przez Emitenta 10.000 sztuk obligacji
na okaziciela serii 3 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu nr
1/X/2009 z dnia 16 października 2009 r., oraz zezwalające na zwolnienie z
hipoteki łącznej kaucyjnej nieruchomości stanowiących majątek spółek
zależnych Emitenta, na których ustanowiona była hipoteka na
zabezpieczenie wykupu obligacji wyemitowanych w listopadzie 2009 r. Wartość wykupionych Obligacji to 10 000 000 zł.