Grupa AB zamknęła emisję obligacji o wartości 30 mln zł

Grupa AB uplasowała nową emisję czteroletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł przy marży jedynie 2,5% ponad sześciomiesięczny wskaźnik WIBOR. Emisję przeprowadził Bank Pekao S.A. Inwestorzy na rynku dłużnych papierów wartościowych docenili AB za silny bilans, wiarygodność i długoterminową strategię rozwoju Grupy.

Grupa AB wyemitowała 3 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AB06 (ABE0726) o wartości nominalnej 10 tys. zł każda z terminem wykupu przypadającym na 14 lipca 2026 roku. Papiery te zostały już wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy, a ich oprocentowanie to WIBOR 6M plus 250 punktów bazowych.

W wyjątkowo trudnych warunkach rynkowych uplasowaliśmy obligacje po cenie osiąganej w 2018 oraz 2020 roku. To pokazuje, że jakościowi emitenci są doceniani przez inwestorów i wciąż mogą liczyć na relatywnie niskie marże. Co więcej, jest to pierwsza z sukcesem zrealizowana emisja obligacji korporacyjnych do instytucji finansowych po wybuchu wojny w Ukrainie. Konflikt spowodował bardzo dużą zmienność na rynku obligacji i stanowi jedną z przyczyn dynamicznego rozszerzania się marż kredytowych, które w wielu przypadkach uległy nawet podwojeniu. Cieszymy się, że jako największy podmiot na rynku finansowania dłużnego w Polsce możemy wspierać Grupę AB w jej długoterminowym sukcesiemówi Piotr Wochniak, Dyrektor Zarządzający obszarami Rynków Finansowych i DCM w Banku Pekao S.A.

Dziękujemy inwestorom za zaufanie i zauważenie naszych unikalnych przewag rynkowych. Dzięki zdrowym fundamentom mamy wiele możliwości finansowania, dlatego też tworzymy optymalny miks, najkorzystniejszy z punktu widzenia akcjonariuszy. Dywersyfikacja w oparciu o obligacje pozostaje w kręgu naszych zainteresowań – mówi Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.

– Transformacja cyfrowa przyspiesza, a wspierają ją dodatkowo liczne programy rządowe i unijne, w tym Krajowy Program Odbudowy. Europa ma świadomość, że bez rewolucji cyfrowej w gospodarce nie utrzyma konkurencyjności wobec USA i Chin. Jednocześnie rodzi to wielkie wyzwania dla branży IT, które Grupa AB z sukcesem adresuje, również poprzez zamkniętą właśnie emisję obligacji. Ostatnie dwa lata pokazały, że obsłużenie skokowo wyższego popytu zdecydowanie wymaga wcześniejszego przygotowania i przeprowadzenia dużych inwestycji, które my jako dystrybutor w odpowiednim czasie zaimplementowaliśmy i będziemy konsekwentnie prowadzić również w przyszłości. Myślimy i działamy długoterminowo z ostrożnością wpisaną w kulturę organizacyjną, dzięki czemu zwiększamy udziały rynkowe bez względu na uwarunkowania zewnętrznedodaje Prezes Zarządu AB S.A.

Obecnie, poza nową serią AB06, aktywna jest seria obligacji AB04 (ABE1023) o wartości nominalnej 80 mln zł. W czerwcu br. AB S.A. – zgodnie z terminem zapadalności – wykupiła 75 mln zł obligacji serii AB03 (ABE0622).

Spółka posiada wysoką płynność finansową pomimo dynamicznego rozwoju skali biznesu. Bazując na ostatnim raporcie okresowym, Grupa AB w ostatnich czterech kwartałach (okres kwiecień 2021 – marzec 2022) zbliżyła się do rekordowych 14 mld zł sprzedaży i przekroczyła 220 mln zł wyniku EBITDA. W samym pierwszym kwartale 2022 roku Grupa AB zanotowała ponad 3,3 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 11,5% rdr oraz 45% wobec analogicznego okresu roku 2020. Dzięki stabilności marż na bazie umów dystrybucyjnych, tradycyjnym skupieniu na rynku CEE (Polska, Czechy, Słowacja, ale bez obecności na Wschodzie), korzystnej strukturze sprzedaży i największej efektywności operacyjnej w branży (wskaźnik SG&A) wynik EBITDA Grupy AB w I kw. 2022 r. wzrósł o 26% rdr, do 51 mln zł, co jest wartością ponad dwukrotnie wyższą niż przed dwoma laty. Pozwoliło to wypracować 30,7 mln zł kwartalnego zysku netto, odzwierciedlającego 21% wzrostu rok do roku oraz 153% zwyżki wobec I kw. 2020 roku. Na koniec marca 2022 roku wartość kapitałów własnych Grupy AB przekroczyła 1,1 mld zł, a nawet w sytuacji zerwanych łańcuchów dostaw i lockdownów w Chinach, które opóźniły wiele dostaw, Grupa AB realizowała strategię zapewnienia możliwie pełnej dostępności asortymentowej, zwiększając wartość zapasów magazynowych wzrosła do ponad 1,8 mld zł. Długoterminowe finansowanie obligacyjne wspiera możliwości przygotowania do obsługi popytu w ramach cyfrowej zmiany w otoczeniu gospodarczym, administracyjnym i społecznym.

Nasz bilans konsekwentnie budujemy w sposób konserwatywny, aby posiadać duży bufor bezpieczeństwa w każdych warunkach i móc efektywnie odpowiadać na pojawiające się szanse rynkowe. Utrzymujemy wskaźniki finansowe na bardzo bezpiecznych poziomach, przykładowo wartość długu netto do EBITDA LTM to poniżej 1,4 mówi Grzegorz Ochędzan, Członek Zarządu ds. Finansowych w AB SA.

Grupa AB prowadzi liczne inicjatywy z obszaru ESG. W ramach kwestii środowiskowych realizuje cele EMAS, m.in. poprzez ograniczenie zużycia materiałów w procesach pakowania oraz efektywną organizację obiegu wtórnego elektrośmieci. Nastąpiła także eliminacja papieru w procesach biurowych na rzecz elektronicznego obiegu dokumentów, prowadzone są również inicjatywy związane z tzw. gospodarką obiegu zamkniętego. W ramach kwestii korporacyjnych Grupa AB podejmuje liczne inicjatywy z zakresu ładu korporacyjnego, dialogu z klientami, współpracy w ramach organizacji branżowych (walka z wykluczeniem cyfrowym, wspieranie zrównoważonego rozwoju branży, udział w pracach legislacyjnych). Firma odpowiada również na potrzeby pracowników, stawiając na hybrydowy model pracy biurowej, promowanie aktywności sportowej czy uregulowanie kwestii różnorodności. W ramach kwestii społecznych Grupa AB prowadzi edukację informatyczną (np. sponsoring hackathonów dla młodzieży szkolnej, szkolenia popularyzujące wiedzę technologiczną). Firma wspiera również organizacje charytatywne. Grupa AB aktywnie włączyła się w walkę z pandemią koronawirusa (ogólnopolska akcja #AByrazem – do potrzebujących trafiło blisko tysiąc sztuk różnego rodzaju sprzętu, w tym respiratory). Obecnie, w obliczu działań wojennych w Ukrainie, odpowiada również na wiele sposobów na potrzeby społeczności ukraińskiej – akcja #AByrazem dla Ukrainy. Oprócz pomocy rzeczowej i finansowej, Alsen z Grupy AB prowadzi zbiórkę używanych laptopów, które po odświeżeniu (zarówno software, jak i hardware) trafią poprzez Ministerstwo Edukacji Narodowej do ukraińskich dzieci.

 

***

Grupa AB to największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej, klasyfikowany w europejskim TOP8. Oferuje najszersze na rynku portfolio produktów, w tym największych światowych producentów nowoczesnych technologii jak Apple, Microsoft, HP Inc., Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lenovo, Samsung czy Dell – do ponad 16 tys. partnerów handlowych. Jest wiodącym dostawcą usług chmurowych (cloud), kompleksowych rozwiązań e-commerce oraz wartości dodanej w dystrybucji (VAD). Rozwija także dystrybucję AGD/RTV i zabawek, należąc do wiodących dystrybutorów w tym zakresie w Polsce. Spółkę cechują najlepsze zaplecze logistyczne i najlepsza efektywność biznesowa w branży.

Grupa AB zarządza własnymi markami TB, Optimus i Triline oraz własnymi sieciami franczyzowymi Alsen (Polska), Comfor (Czechy i Słowacja), Premio (Czechy) i Triline (Czechy), a także Optimus (integratorzy – Polska), Kakto (AGD/RTV – Polska), Digimax (rozwiązania mobilne i smart home – Czechy i Słowacja) i Wyspa Szkrabów (zabawki – Polska). Z około 2 tys. punktów sprzedaży detalicznej to największa branżowa sieć franczyzowa w regionie CEE.

Od 2006 roku AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy AB można znaleźć pod adresem www.ab.pl.