Grupa Mercator Medical rozpoczęła produkcję
w trzeciej fabryce w Tajlandii

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, uruchomiła pierwszą linię produkcyjną w nowym zakładzie, zlokalizowanym w jej tajlandzkim centrum produkcyjnym. Kolejne linie będą oddawane do użytku w trakcie bieżącego roku, zwiększając potencjał wytwórczy Grupy do ponad 4 mld rękawic rocznie. Nowy obiekt należy do najnowocześniejszych na świecie, a inwestycje współtowarzyszące (farma fotowoltaiczna, system wtórnego obiegu wody przemysłowej) mają istotny aspekt ekonomiczny oraz proekologiczny. Łączną wartość inwestycji można szacować na około 200 mln zł.

Uruchomiliśmy właśnie pierwszą linię produkcyjną, której nominalna wydajność to 16 tys. rękawic na godzinę. Co jednak najważniejsze, umocniliśmy swoją pozycję w gronie najbardziej zaawansowanych technologicznie producentów, którzy są w stanie osiągać najwyższe parametry jakościowe i efektywnościowe. Uruchomiona linia produkcyjna jest prawdopodobnie pierwszą na świecie w naszej branży, która w tak wysokim stopniu zapewnia automatyczną kontrolę i sterowanie procesem produkcji mówi Dariusz Krezymon, Prezes Zarządu Mercator Medical (Thailand) Ltd. oraz Członek Zarządu Mercator Medical S.A.  

Kolejne linie produkcyjne w nowym zakładzie będą sukcesywnie uruchomiane w kolejnych miesiącach. Ich łączna docelowa moc to około 1 mld rękawic rocznie, dzięki czemu zakładane zdolności wytwórcze trzech zakładów Grupy Mercator Medical dojdą do poziomu 4,2 mld sztuk rocznie.

Trzeci zakład produkcyjny został tak zaprojektowany, aby z możliwie najwyższą efektywnością produkować rękawice specjalistyczne, cechujące się co do zasady wyższymi marżami rynkowymi i w których produkcji oraz sprzedaży mamy duże doświadczenie. Zamierzamy zresztą, wraz z wygaszaniem pandemii, sukcesywnie wracać do produkcji rękawic tego rodzaju w pozostałych fabrykach. Jednocześnie tak nowoczesny zakład produkcyjny, będący naszą wizytówką, zapewnia Grupie Mercator Medical wizerunek producenta wyrobów najwyższej jakości, co również jest wartością dodaną dla naszej marki parasolowej Mercator, którą rozwijamy w obszarze dystrybucji na rynkach międzynarodowychwskazuje Monika Żyznowska, CEO Mercator Distribution (Business Unit) oraz Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Grupa Mercator Medical dużą wagę przywiązuje do aspektów ESG, w tym do zapewnienia możliwie dobrych warunków pracowniczych oraz do działań proekologicznych. Obok nowej fabryki powstaje farma fotowoltaiczna, której uruchomienia można spodziewać się jeszcze w pierwszym kwartale br. Jej moc to 4,7 MW, co wraz z działającymi już panelami fotowoltaicznymi na dachu fabryki nr 2 (moc 1,4 MW) sprawi, iż istotna część energii zużywanej przez wszystkie fabryki Grupy w ciągu dnia będzie pochodziła z energii słonecznej. Dostępne informacje wskazują, iż Grupa Mercator Medical jest jedynym producentem rękawic na świecie, wykorzystującym w tak dużym stopniu energię ze źródeł odnawialnych.

Firma zwiększa również inwestycje w zakresie powtórnego wykorzystywania wody w procesach przemysłowych. Istniejący już zakład recyklingu ścieków, wykorzystujący m.in. takie technologie jak ultrafiltracja i odwrócona osmoza, ma przepustowość operacyjną 3 tys. m3 dziennie. Prowadzona rozbudowa ma zwiększyć w trzecim kwartale br. przepustowość operacyjną do 6,5 tys. m3 dziennie, co przy wydajności 55-60% będzie oznaczało odzyskiwanie do 3,9 tys. m3 wody dziennie. Ścieki, które opuszczają proces, przechodzą przez różne stawy do oczyszczania biologicznego i instalacje do mechanicznej separacji. Parametry odprowadzanej wody są pod ciągłą, automatyczną kontrolą systemu online Ministerstwa Przemysłu Królestwa Tajlandii.

Warto również zauważyć, iż 100% energii cieplnej wykorzystywanej w procesie produkcyjnym zakładów Grupy Mercator Medical pochodzi z biomasy. Paliwo to jest promowane jako neutralne pod względem emisji źródło energii z racji tego, że emisje uwalniane przez spalanie drewna mogą być kompensowane przez dwutlenek węgla pochłaniany przez drzewa hodowane w celu zastąpienia tych spalonych. Większość biomasy wykorzystywanej w Grupie Mercator Medical pochodzi z kontrolowanych plantacji drzew kauczukowych, które odnawiają drzewa co 15-17 lat i pozbywają się starych nasadzeń. To z nich pochodzą zrębki drzewne, przetwarzane na paliwo. Jednocześnie spaliny są oczyszczane, a popioły są odbierane przez wyspecjalizowane firmy i wykorzystywane np. do mieszanek cementowych czy nawozów. Certyfikowana firma zewnętrzna testuje spaliny regularnie co pół roku pod względem wielu parametrów – frakcji pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu czy tlenku węgla. Firmy zewnętrzne odbierają również szlam lateksowy, będący również odpadem produkcyjnym. Jest on wykorzystywany do produkcji cegieł. Zakłady produkcyjne Grupy Mercator Medical są obecnie w trakcie działań zmierzających do dobrowolnej certyfikacji ISO 14001:2015. Jest to międzynarodowa norma dotycząca Systemu Zarządzania Środowiskowego, zapewniająca klientów Grupy o bardzo dużym przywiązywaniu wagi do kwestii środowiskowych.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. W I kw. 2021 roku została rozpoczęta budowa trzeciej fabryki rękawic jednorazowych o zakładanych zdolnościach produkcyjnych ponad 0,8 mld sztuk rocznie (uruchomienie pierwszej linii produkcyjnej w lutym 2022 roku). Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 6 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20. Więcej informacji na stronie internetowej: www.mercatormedical.eu