Grupa Pozbud w Q1 2021: lepsze wyniki dzięki zmianom w segmencie stolarki i efektywności segmentu budownictwa specjalistycznego

Grupa Kapitałowa notowanej na GPW spółki Pozbud, skupiająca się obecnie w głównej mierze na produkcji stolarki otworowej, w tym wysokiej jakości drzwi i okien drewnianych, a także na realizacji specjalistycznych prac budowlanych, ma za sobą bardzo udany kwartał. Skokowy wzrost mogą przynieść nowe obszary działalności.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe:

*Dane oczyszczone z wydarzenia jednorazowego (one-off), zwiększającego EBIT i EBITDA o około 5,8 mln zł

 

Grupa Pozbud zanotowała w okresie styczeń-marzec br. 45,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 17% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Zysk netto wzrósł o 64%, do 7 mln zł. Jednocześnie wynik EBITDA w wysokości 11,1 mln zł oznacza wzrost o około 76% rok do roku wobec oczyszczonego rezultatu sprzed roku (korekta o zysk z naliczonej kary umownej wobec jednego z podwykonawców – saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych). W takim ujęciu zysk operacyjny podwoił się rok do roku, do 8,7 mln zł.

Wyniki pierwszego kwartału oceniamy zdecydowanie pozytywnie, gdyż z jednej strony wskazują na efektywne wykonywanie kontraktu realizowanego dla PKP PLK o łącznej wartości przekraczającej 700 mln zł, a z drugiej strony pokazują wymierne efekty restrukturyzacji biznesu stolarki otworowej. Od połowy zeszłego roku wykonaliśmy szerokie spektrum prac optymalizacyjnych i prosprzedażowych w naszej wielkopolskiej fabryce stolarki, dzięki czemu w coraz większym stopniu wykorzystywane są już możliwości automatycznych linii produkcyjnych, co przekłada się pozytywnie na marże, choć mamy jeszcze dużo do zrobienia w kwestii wzrostu wolumenów. Już jednak teraz nasze produkty trafiają nie tylko do inwestycji deweloperskich w Polsce, ale dzięki dobrej współpracy z partnerami zdobywamy również rynki zagraniczne, w tym kraje niemieckojęzyczne oraz bardzo atrakcyjny dla nas rynek USA  – komentuje Łukasz Fojt, Prezes Zarządu Pozbud S.A.

– Dbamy o stabilne, silne finanse, które są podstawą myślenia o dalszej ekspansji w poszczególnych segmentach działalności. Na wskaźniki patrzymy jednak przez pryzmat wielu zmian, jakie zainicjowaliśmy w naszym biznesie i w związku z tym widzimy duże pole do pozytywnych zmian również w tym obszarze. Stawiamy na dynamiczny rozwój i wyniki w dłuższym horyzoncie, służy temu również przydzielona pod koniec maja emisja obligacji o wartości 18 mln zł. Na pewno dodatkowo budowaniu wartości fundamentalnej służy zaangażowanie kapitałowe władz Spółki – dodaje Michał Ulatowski, Wiceprezes Zarządu w Pozbud S.A.

Intensywnie zmieniamy organizację również w zakresie służb wsparcia. Podjęliśmy decyzję o utworzeniu własnego zespołu księgowo – sprawozdawczego, co powinno przełożyć się na większą transparentność i jasność przekazywanych na rynek informacji, a przede wszystkim umożliwić bieżący, bezpośredni nadzór nad danymi i przekazywanie raportów o wstępnych, jak i ostatecznych wynikach finansowych sprawniej –tego również oczekują nasi akcjonariusze – podkreśla Wiceprezes Ulatowski.

Warto zauważyć, że w segmencie stolarki otworowej Pozbud do tej pory bazował w dużym stopniu na działalności handlowej i podwyższaniu wartości dodanej zakupionych półproduktów, podczas gdy obecnie skupia się na wzroście marży w oparciu o własne wyroby gotowe. W 2020 roku sprzedaż wyrobów własnych miała wartość 28 mln zł, w bieżącym roku celem Spółki jest zwiększenia sprzedaży o co najmniej 50% w stosunku do poprzedniego roku, a finalnie w pięć lat przekroczenie progu 100 mln zł. Grupa Pozbud zakłada zwiększenie sprzedaży produktów klasy premium, zwiększenie sprzedaży drzwi zewnętrznych oraz wznowienie produkcji i sprzedaży drzwi wewnętrznych. Do końca kwietnia br. w segmencie stolarki Spółka złożyła oferty na około 190 mln zł, z czego do fazy negocjacji przeszły zamówienia o wartości około 34 mln PLN, a zawarto już umowy o wartości około 9 mln zł.

Z kolei w segmencie usług budowlanych Pozbud zakłada udział w kolejnych kontraktach infrastrukturalnych w ramach budownictwa kolejowego, jakie są przewidziane do realizacji do roku 2030. Spółka liczy, że uzyskanie referencji na prowadzonym obecnie kontrakcie GSM-R (721 mln zł) umożliwi wzięcie udziału w realizacji inwestycji PKP PLK do roku 2040, które mają mieć wartość przekraczającą 250 mld zł. Już w 2021 roku możliwe jest wszczęcie postępowań przetargowych na kontrakty warte łącznie 17 mld zł, w których to postępowaniach przetargowych może wziąć udział Grupa Pozbud.

Po zmianach właścicielskich w II kw. 2020 roku i ciężkiej codziennej pracy nowego zespołu menedżerskiego Pozbud jest już zupełnie inną organizacją, która zyskała perspektywy dynamicznego rozwoju. Będziemy rozwijać dotychczasowe segmenty działalności, ale jednocześnie zamierzamy wykorzystać możliwości, jakie widzimy w nowych obszarach biznesowych. Szczególnie jeden z nich, bardziej technologiczny, otwiera przed nami szanse, jakich Pozbud nigdy wcześniej nie miał w swojej historii  – podkreśla Prezes Łukasz Fojt.

Grupa Pozbud planuje zorganizować w połowie czerwca br. konferencję, na której poinformuje o nowych strategicznych kierunkach rozwoju, jak również o perspektywach dotychczasowych segmentów działalności.

 

***

GRUPA POZBUD

Pozbud to polska firma z siedzibą w Poznaniu o blisko 40-letniej historii. Po zmianach właścicielskich w 2020 roku powstała wzmocniona Grupa Pozbud, która dotychczas generuje przychody na działalności operacyjnej wtrzech segmentach:

  • Usługi budowlane specjalistyczne (sztandarowy kontrakt: budowa sieci światłowodowej dla PKP PLK),
  • Stolarka otworowa (nowoczesny zautomatyzowany zakład produkcyjny, oprócz sprzedaży krajowej rosnący eksport do UE oraz USA),
  • Działalność deweloperska (w III kw. 2021 powinna zostać zakończona sprzedaż projektu Strzeszyn I).

W ramach strategii rozwoju oraz już na bazie rozpoczętych inicjatyw w najbliższych kwartałach można spodziewać się istotnego rozwoju działalności w kolejnych obszarach biznesowych.

Od 2008 roku spółka Pozbud jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Pozbud można znaleźć pod adresem www.pozbud.pl.