Raport bieżący 43/2021

 

W nawiązaniu do raportu 38/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku, raportu 39/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku oraz 41/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Konsorcjum POZBUD S.A. (Partner Konsorcjum) i Mag-Train Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) od decyzji Zamawiającego – „PKP Intercity” S.A. w przedmiocie odrzucenia oferty Konsorcjum na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie wraz z modernizacją i przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A.

 

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Izba wskazała, że zarzuty zgłoszone przez Konsorcjum, dotyczące SIWZ były spóźnione, natomiast pozostałe argumenty podnoszone w postępowaniu a dotyczące w szczególności błędnej interpretacji przez Zamawiającego stanowiska Konsorcjum, zakresu czynności certyfikacyjnych jakie Konsorcjum zobowiązało się wykonać i zakresu dokumentacji jaką Konsorcjum powinno od Zamawiającego otrzymać uznane zostały za niezasadne.

 

Szczegółowe przyczyny oddalenia odwołania będą znane po otrzymaniu przez Konsorcjum uzasadnienia wydanego przez Izbę wyroku. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem Spółka podejmie decyzję dotyczącą dalszych działań.