Raport bieżący 44/2021

 

W nawiązaniu do raportu 30/2021 z dnia 22 września 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej “Spółka”, “POZBUD”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2021 roku powziął informację o wydaniu, w dniu 29 grudnia 2021 roku przez Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej “ŁSSE”) pozytywnej decyzji o wsparciu (dalej “Decyzja”) inwestycji polegającej na wybudowaniu zakładu produkcyjnego ogniw i baterii litowo-jonowych oraz systemów magazynowania energii (dalej “Inwestycja”). Podmiotem wnioskującym o wydanie Decyzji jest spółka FARADISE S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej “FARADISE”) – spółka celowa, założona przez POZBUD w 2021 roku, zależna w 100% od Spółki, działająca w segmencie Odnawialnych Źródeł Energii.

Inwestycja, która realizowana będzie przez Grupę POZBUD wspólnie z Durapower Holdings PTE LTD z siedzibą w Singapurze oraz Elmodis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, obejmie zakup nieruchomości, wybudowanie budynku produkcyjnego z zapleczem biurowym, budynków magazynowych, budynków technicznych i warsztatowych wraz z infrastrukturą drogową i logistyczną, a także zakup maszyn i urządzeń.

 

Zarząd ŁSSE określił w Decyzji warunki wsparcia dla Inwestycji, która ma zostać zakończona do dnia 31 grudnia 2024 roku. Są nimi między innymi: zapewnienie co najmniej 100 nowych miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia na tym poziomie co najmniej do 31 grudnia 2029 roku, poniesienie kosztów kwalifikowanych Inwestycji o łącznej wartości co najmniej 196.205.308,46 PLN i maksymalnie 254.689.270,00 PLN oraz kryteriów jakościowych w ramach zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz społecznego.

 

Wsparcie, którego udzieli ŁSSE na rzecz realizacji Inwestycji udzielone zostanie w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych z tytułu kosztów Inwestycji, przez okres 12 lat licząc od dnia wydania Decyzji.