Raport Bieżący nr 6/2022

 

W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego (o czym Emitent poinformował raportem bieżącym EBI nr 3/2022 z dnia 14 marca 2022 r. spowodował incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (” ASO”) w zakresie nieprzekazania raportu okresowego za IV kwartał 2021 r. w odpowiednim terminie.

 

Spółka pierwotnie raportowała, że opublikuje raport roczny w dniu 18 marca 2022 r., jednak ze względu na stan wojny na Ukrainie i związaną z tą sytuacją czasową niedyspozycję osoby odpowiedzialnej za księgowość Spółki, Spółka przełożyła publikację raportu rocznego za 2021 r. na 29 kwietnia 2022 r., co spowodowało naruszenie terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2021 r.

 

Zaistniała sytuacja była niemożliwa do przewidzenia i miała charakter jednorazowy.