Raport bieżący 41/2023

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta ogłoszone przez spółkę zależną Emitenta, LeaderMed B.V. z siedzibą w Holandii („Podmiot Nabywający”), w dniu 5 grudnia 2023 r. („Zaproszenie”), w całym okresie przyjmowania ofert, tj. od 6 grudnia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r., zostało złożonych ogółem 146 ofert sprzedaży akcji, na łączną liczbę 131.471 akcji Emitenta.

 

Łączna liczba akcji objętych złożonymi ofertami jest niższa niż liczba akcji będących przedmiotem Zaproszenia, w związku z czym Podmiot Nabywający nabędzie wszystkie akcje objęte złożonymi ofertami sprzedaży. Zgodnie z Zaproszeniem akcje nabywane będą po cenie 43,00 zł za jedną akcję.

 

Przewidywanym dniem zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji w wyniku Zaproszenia jest dzień 20 grudnia 2023 r.