Raport bieżący 8/2023

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta ogłoszone przez spółkę zależną Emitenta, LeaderMed B.V. z siedzibą w Holandii („Podmiot Nabywający”), w dniu 10 lutego 2023 r. („Zaproszenie”), w całym okresie przyjmowania ofert, tj. od 13 lutego do 28 lutego 2023 r., zostało złożonych ogółem 219 ofert sprzedaży akcji, na łączną liczbę 221.151 akcji Emitenta.

 

Łączna liczba akcji objętych złożonymi ofertami jest niższa niż liczba akcji będących przedmiotem Zaproszenia, w związku z czym Podmiot Nabywający nabędzie wszystkie akcje objęte złożonymi ofertami akcji. Zgodnie z Zaproszeniem akcje nabywane będą po cenie 48,00 zł za jedną akcję.

 

Przewidywanym dniem zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji w wyniku Zaproszenia jest 6 marca 2023 r.