Raport bieżący 19/2024

Zarząd Fabrity Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w odpowiedzi na ograniczone czasowo zaproszenie do składania Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki, po z góry określonej i stałej cenie za akcję, dostępne dla wszystkich akcjonariuszy Spółki („Zaproszenie”), ogłoszone przez Spółkę 11 kwietnia 2024 r. raportem bieżącym nr 16/2024, w okresie przyjmowania ofert sprzedaży, tj. od 15 kwietnia 2024 r. do 22 kwietnia 2024 r., zostało złożonych łącznie 158 ofert sprzedaży akcji, na łączną liczbę 2 059 897 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji Emitenta.

 

Łączna liczba akcji objętych złożonymi ofertami sprzedaży jest wyższa od liczby akcji będących przedmiotem Zaproszenia (192.500 akcji), w związku z czym Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy z zastosowaniem zasad redukcji określonych w Zaproszeniu. Stopa redukcji złożonych ofert sprzedaży wynosi 90,65%.

 

Wobec powyższego, Zarząd Emitenta na podstawie Uchwały Zarządu nr 2/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. postanowił o złożeniu w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna, Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, tj. podmiocie pośredniczącym w skupie akcji własnych („Biuro Maklerskie”) zlecenia, na podstawie którego Biuro Maklerskie nabędzie i rozliczy nabycie akcji Spółki w liczbie 192.500 akcji objętych złożonymi ofertami sprzedaży. Zgodnie z Zaproszeniem akcje nabywane będą po cenie 40,00 zł (czterdzieści złotych 00/100) za jedną akcję. Przewidywana data nabycia i przeniesienia własności akcji na Spółkę to 25 kwietnia 2024 r.

 

 

 

 

Osoba dokonująca powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich