Raport bieżący 38/2022

 

Zarząd K2 Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu akcji wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2020 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 roku („Program Motywacyjny”), o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 69/2020 z dnia 17 grudnia 2021 r., nr 5/2021 z dnia 12 lutego 2021 oraz nr 29/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku, jak również w raportach okresowych.

 

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, osoby uprawnione („Uprawnieni”) w ramach Programu Motywacyjnego objęły łącznie:

– 30.000 akcji serii B wyemitowanych w zamian za 30.000 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii C1;

– 30.000 akcji serii C wyemitowanych w zamian za 30.000 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii C2;

– 30.000 akcji serii D wyemitowanych w zamian za 30.000 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii C3;

– 60.000 akcji serii E wyemitowanych w zamian za 60.000 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii C4;

(zwane dalej łącznie „Akcjami Motywacyjnymi”)

 

Spółka informuje, iż wszystkie Akcje Motywacyjne są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), a ich emisja odbywać się będzie w formie zdematerializowanej w oparciu o art. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. prawa płynące z Akcji Motywacyjnych powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

 

Skorygowana Cena Emisyjna jednej Akcji Motywacyjnej wyniosła 1,00 zł, co oznacza, że z tytułu wpłat za objęcie Akcji Motywacyjnych przez Uprawnionych wpłynęło do Spółki 150.000,00 zł powodując wzrost kapitałów własnych Emitenta.

 

Emitent informuje dodatkowo, iż w momencie zapisania Akcji Motywacyjnych na rachunkach papierów wartościowych Uprawnionych zmianie ulegnie wysokość kapitału zakładowego Spółki, który wynosić będzie 2 467 655 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych) i dzielić się będzie na 2 467 655 akcji zwykłych na okaziciela w tym:

?2 317 655 akcji zwykłych na okaziciela serii A;

?30 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

?30 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

?30 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

?60 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;

 

Wobec powyższego zmianie ulegnie również ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 2 317 655 na 2 467 655.

 

Stosownie do postanowień Programu Motywacyjnego, Spółka niezwłocznie wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o rejestrację Akcji Motywacyjnych oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.

 

Osoba dokonująca powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich