Raport bieżący 19/2022

 

Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu akcji wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020, realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku („Program Motywacyjny III”), o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 48/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku oraz nr 25/2018 z dnia 3 października 2018 roku, jak również w raportach okresowych.

 

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, osoby uprawnione („Uprawnieni”) w ramach Programu Motywacyjnego III objęły łącznie 51 598 akcji serii I („Akcje Motywacyjne”) wyemitowanych w zamian za 51 598 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii F. Spółka informuje, iż wszystkie Akcje Motywacyjne są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), a ich emisja odbywać się będzie w formie zdematerializowanej w oparciu o art. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. prawa płynące z Akcji Motywacyjnych powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

Cena emisyjna jednej akcji serii I wyniosła 31,88 zł, co oznacza, że z tytułu wpłat za objęcie Akcji Motywacyjnych przez Uprawnionych wpłynęło do Spółki 1 644 944,24 zł powodując wzrost kapitałów własnych Emitenta.

 

Emitent informuje dodatkowo, iż w momencie zapisania Akcji Motywacyjnych na rachunkach papierów wartościowych Uprawnionych zmianie ulegnie wysokość kapitału zakładowego Spółki, który wynosić będzie 1 563 428,70 zł (słownie: jeden milion, pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzielić się będzie na 15 634 287 akcji zwykłych na okaziciela w tym:

? 9 800 570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;

? 1 507 440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

? 3 769 430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

? 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

? 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;

? 100 513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;

? 103 196 akcji zwykłych na okaziciela serii G;

? 51 598 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

 

Wobec powyższego zmianie ulegnie również ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 15 582 689 na 15 634 287.

 

Stosownie do postanowień Programu Motywacyjnego, Spółka niezwłocznie wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o rejestrację ww. Akcji Motywacyjnych oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.