Raport bieżący 5/2024

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2022 z dn. 20.12.2022 r. informuje, że w dniu 09.04.2024 r. powziął informację o pozytywnej weryfikacji przez European Education and Culture Executive Agency (EACEA) raportu końcowego do projektu realizowanego przez Emitenta w ramach programu Kreatywna Europa, komponent: MEDIA, temat: Video Games and Immersive Content Development.

 

W ramach umowy o dofinansowanie z programu Kreatywna Europa, Emitent w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 roku, prowadził prace nad pre-produkcją, gry pod roboczym tytułem Freedom Pilot. Całość dofinansowania przyznanego Emitentowi wyniosła 104.298,00 EUR (słownie: sto cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem euro).

 

Pozytywna weryfikacja raportu końcowego oznacza że projekt zrealizowany przez Emitenta spełnił wszelkie założenia techniczne, jakościowe i formalne przewidziane umową o dofinansowanie, a także, że nie zachodzi konieczność zwrotu całości lub części przyznanej kwoty dofinansowania oraz warunkuje wpłatę przez EACEA pozostałej do rozliczenia kwoty dofinansowania w wysokości 31.289,40 EUR (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy euro 40/100).

 

Zarząd Gamedust S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż ma ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.