Raport bieżący 13/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2021 z dnia 22 marca 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), informuje, że podjął w dniu 25 maja 2021 roku uchwałę o dokonaniu wstępnej alokacji 18.000 sztuk obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 18.000.000,00 (osiemnaście milionów) złotych zgodnie z listą wstępnej alokacji. Obligacje zostają przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozliczenia transakcji nabycia Obligacji i utworzenia ewidencji osób uprawnionych z Obligacji, zgodnie z art. 7a ust. 4 pkt 4) w zw. z art. 7a ust. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która będzie prowadzona przez agenta emisji do dnia rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.