Raport bieżący 31/2022

 

Zarząd Spółki K2 Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022, 18/2022 oraz 25/2022, informuje o podjęciu przez Zarząd w dniu 31 sierpnia 2022 r. Uchwały w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022. Zarząd po uzyskaniu w dniu 31 sierpnia 2022 r. zgody Rady Nadzorczej postanowił o wypłacie przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022 w łącznej kwocie 4.635.310,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych) tj. 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) na jedną akcję Spółki (dalej „Zaliczka na poczet dywidendy za rok 2022”).

 

Jednocześnie Zarząd ustalił dzień, według którego ustalać się będzie uprawnionych do Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 na 13 października 2022 r. oraz termin wypłaty Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 na 18 października 2022 r.

 

Zaliczka na poczet Dywidendy 2022 będzie wypłacona w całości z kwoty zysku Spółki wykazanego w Skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym K2 Holding S.A, zbadanym przez biegłego rewidenta, które wchodzi w skład Skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za okres zakończony 30 czerwca 2022 r. (Sprawozdanie Finansowe). Zaliczka na poczet dywidendy za 2022 r. nie przekracza połowy zysku osiągniętego od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2022 r., wykazanego w Sprawozdaniu Finansowym.

 

O planowanej wypłacie Zaliczki na poczet Dywidendy Zarząd ogłosi w MSIG co najmniej na cztery tygodnie przed datą wypłaty.

 

 

 

 

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Paulina Kapturska – Specjalistka ds. umów.