Raport bieżący z plikiem 16/2023

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w dniu 16 maja 2023 roku otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: „Allianz OFE”), że w dniu 12 maja 2023 roku w wyniku likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: „Drugi Allianz OFE”), w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz OFE, udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Emitenta na rachunkach Allianz OFE wyniósł powyżej 10%.

 

Przed likwidacją Drugiego Allianz OFE łączny stan na rachunkach Allianz OFE i Drugi Allianz OFE wynosił 1 935 054 akcji Spółki, co stanowiło łącznie 11,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało prawo do wykonywania 1 935 054 głosów stanowiących 11,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

 

Po likwidacji Drugiego Allianz OFE na rachunku Allianz OFE, zapisanych było 1 935 054 akcji, stanowiących 11,95 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 1 935 054 głosów z akcji stanowiących 11,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

 

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające Allianz OFE informuje, że:

– nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,

– nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy,

– nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

 

Pełną treść zawiadomienia Zarząd Emitenta przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl