Raport bieżący z plikiem 2/2023

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w dniu 5 stycznia 2023 roku otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Allianz OFE”) oraz Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym („Allianz DFE”), że w wyniku połączenia w dniu 30 grudnia 2022 roku ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. zarządzającą Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Drugi Allianz OFE”, dawniej: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Emitenta na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE przekroczył próg 10%.

 

Pełną treść zawiadomienia Zarząd Emitenta przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl