Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy powziął
informację o następującej transakcji osoby powiązanej: Osoba mająca
dostęp do informacji poufnych dokonała transakcji zbycia akcji zwykłych
na okaziciela serii C Spółki w ilości 13000 sztuk akcji po średniej
cenie 4,00 zł . Akcje te nie są przedmiotem obrotu giełdowego.
Transakcji dokonano na podstawie umowy cywilno – prawnej; powyższą umowę
zawarto dniu w dniu 9 stycznia 2012 r.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych. Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych