SONEL
SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu
09.01.2012 r. został poinformowany o nabyciu przez Pana Jana Walulika –
Wiceprezesa Zarządu SONEL SA, w dniu 09.01.2012 r. 13000 szt. akcji
zwykłych na okaziciela serii C SONEL SA. Akcje te nie są przedmiotem
obrotu giełdowego. Transakcja została dokonana na podstawie umowy
cywilno-prawnej. Pan Jan Walulik poinformował Spółkę, iż akcje, o
których mowa powyżej nabył po średniej cenie 4,00 zł za jedną akcję.
Przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej, Pan Jan Walulik
posiadał 1003783 szt. akcji SONEL SA/ głosów na walnym zgromadzeniu
SONEL SA, co stanowiło udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 7,17
%. Po transakcjach, o których mowa powyżej pan Jan Walulik posiada
1016783 szt. akcji/ głosów na walnym zgromadzeniu SONEL SA, co stanowi
udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 7,26%.