Zarząd
Spółki „Budopol-Wrocław” S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 20
stycznia 2012 roku otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki „Budopol-Wrocław” –
pana Mirosława Motyki zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29
lipca o obrocie instrumentami finansowymi.

Zawiadomienie dotyczy transakcji dokonanej na akcjach zwykłych na
okaziciela Budopol – Wrocław S.A. przez Prezesa Zarządu. Zgodnie z
otrzymanym zawiadomieniem Prezes Zarządu dokonał w dniu 18.08.2011 r.
transakcji zakupu 2.600 akcji Spółki Budopol – Wrocław S.A. po średniej
cenie 0,95 zł za akcję, a aktualny stan posiadania akcji Budopol Wrocław
S.A. wynosi 25.000 szt.

Powyższa transakcja nastąpiła na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o ofercie –
informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.