Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
(Spółka) informuje, że powziął w dniu 02 lutego 2012 r. informację, iż w
ramach Działania 1.4 – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
finansowanego ze środków Unii Europejskiej, przyznane zostało przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowanie projektu
„Opracowanie wysokowydajnego analizatora biochemicznego z dedykowanymi
odczynnikami”. Kwota przyznanej dotacji wynosi 6.034.240,00 (słownie:
sześć milionów trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści) PLN.
Projekt będzie realizowany w województwie lubelskim.