Zarząd PZ CORMAY S.A. informuje, że w dniu 30.06.2011 r., na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz Emitenta zadał następujące
pytania:

„1. Proszę o przekazanie informacji na temat tego, czy sprawozdanie
finansowe za rok 2010 uwzględnia fakt istnienia rozbieżności pomiędzy
Jean-Edouard Robert a Orphee S.A. co do kwot należnych ze strony Orphee
S.A. na rzecz pana Jean-Edouard Robert. Proszę przedstawić podstawę
prawną, na jakiej kwoty te zostały wykazane w księgach rachunkowych
Orphee S.A. Jeżeli podstawa prawna związana jest z gwarancjami
przewidzianymi w umowie sprzedaży akcji z dnia 8 stycznia 2010 roku,
proszę przedstawić informacje na temat tego, czy postanowienia dotyczące
sporów także przewidziane w art. 4 wspomnianej umowy (postępowanie
arbitrażowe) zostały wykonane. Czy księgi rachunkowe nie powinny także
wspomnieć, że wyniki za rok 2010 podlegają jeszcze negocjacjom z panem
Jean-Edouard Robert w przedmiocie wyżej wspomnianych kwot?

2. Punkt 4 art. 1 tzw. „Incentive Shares Agreement” zawartej w dniu 8
stycznia 2011 roku pomiędzy panem Jean-Edouard Robert a PZ CORMAY S.A.
przewiduje, że PZ CORMAY S.A. zobowiązuje się zapewnić, aby walne
zgromadzenie mające miejsce w roku 2011 zmieniło § 8.2 Statutu Spółki,
tak by przesunąć termin wygaśnięcia umocowania udzielonego Zarządowi
Spółki do wyemitowania 1.000.000 (jeden milion) akcji do dnia 31 maja
2014 roku, umożliwiając wykonanie tego umocowania odniesieniu do emisji
Incentive Shares. Incentive Shares będą przeznaczone do objęcia przez
pana Jean-Edouard Robert, z zastrzeżeniem kilku warunków zawieszających.
Czy PZ CORMAY wykonała to zobowiązanie i, jeżeli nie, to czy spółka ta
zamierza naprawić to uchybienie?”

W związku z zadanymi pytaniami, Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) z
siedzibą w Łomiankach zobowiązał się do udzielenia na nie odpowiedzi na
piśmie w terminie dwóch tygodni, na podstawie art. 428 § 5 kodeksu
spółek handlowych. Poniżej Zarząd przedstawia treść odpowiedzi na zadane
pytania, udzielonych akcjonariuszowi:

„Odnosząc się do pierwszego zapytania pełnomocnika Akcjonariusza,
dotyczącego rozliczeń pomiędzy Orphee S.A. a Jean-Eduard Robert i ujęcia
tych kwestii w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2010, informuję,
iż Spółka sporządza sprawozdania finansowe z zachowaniem wszelkich
obowiązujących zasad rachunkowości, a przede wszystkim w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009
r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Ponadto, sprawozdania Spółki
podlegały obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, który wydał
opinię o prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego,
a więc potwierdził, że sprawozdanie to sporządzone zostało zgodnie z
istniejącymi przepisami w zakresie rachunkowości, finansów, praw
podatkowych i praw cywilno-handlowych, jak również w sposób pełny,
uczciwy i dokładny przedstawia obraz osiągniętych wyników oraz sytuacji
majątkowej i finansowej Spółki w roku 2010 i zostało sporządzone na
podstawie kompletnych i prawidło prowadzonych ksiąg rachunkowych. W
związku z drugim pytaniem wyjaśniam, iż zgodnie z art. 428 §1 KSH, na
który powołuje się pełnomocnik Akcjonariusza, podczas obrad walnego
zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia na żądanie
akcjonariusza informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione
dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Oznacza to, że zakres
przedmiotowy realizowanego na walnym zgromadzeniu prawa akcjonariusza do
informacji, jest ograniczony porządkiem obrad i musi pozostawać z nim w
związku, a co za tym idzie, informacja, której przedstawienia żąda
akcjonariusz musi mieć związek z danym punktem obrad i służyć jego
ocenie. Powyższe oznacza, iż drugie pytanie pełnomocnika Akcjonariusza,
dotyczące zobowiązania wynikającego z art. 1 pkt 5 Incentive Shares
Agreement z dnia 8 stycznia 2010 r. wykracza swoim zakresem poza prawo
do informacji wynikające z powołanego przepisu art. 428 KSH, pozostaje
bowiem bez żadnego związku z przyjętym porządkiem obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2011 r.
Przedstawiony zakres sprawy, której żądana informacja ma dotyczyć nie
pozwala uznać, iż udzielenie jej jest uzasadnione dla oceny
któregokolwiek z punktów objętych porządkiem obrad. Mając powyższe na
uwadze, Zarząd odmawia udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe pytanie
jako niezwiązane z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy. Uznać bowiem należy, iż wybrany przez pełnomocnika
Akcjonariusza tryb do udzielania informacji, przewidziany w art. 428 §1,
jest niewłaściwy w przedmiotowej sprawie. Ponadto, udzielenie
odpowiedzi na pytanie Akcjonariusza w nieprzepisanym trybie mogłoby być
odebrane przez innych Akcjonariuszy jako nieuzasadnione rozszerzenie
jednemu z nich prawa do informacji.”