Raport bieżący z plikiem 3/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu sporządzone przez Emitenta oraz otrzymane od pełnomocników Pana Wiesława Żyznowskiego i spółki Anabaza RAIF V.C.I.C. Limited z siedzibą w Nikozji zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów przypadających na wszystkie akcje Emitenta, sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl