Raport Roczny nr 10/2022

 

Zarząd Gamedust S.A. z siedziba we Wrocławiu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2022 z dnia 01.02.2022 roku, przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021, wraz z załącznikami, to jest:

 

 

 

1/ jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2021;

 

 

 

2/ jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2021;

 

 

 

3/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2021;

 

 

 

Zarząd wyjaśnia, iż w związku z faktem technicznej niemożliwości uzyskania opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżeń sformułowanych przez biegłego rewidenta w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego, z uwagi na zbyt krótki okres pomiędzy datą wydania opinii, a datą publikacji niniejszego raportu oraz konieczności udzielenia członkom Rady Nadzorczej wyjaśnień co do wskazanych zastrzeżeń biegłego rewidenta, a także z czasu niezbędnego na wypracowanie uchwały w tym zakresie przez członków Rady, stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej zostanie publikowane w przeciągu tygodnia od dnia publikacji raportu rocznego.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

§5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. – 6.3. i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl