Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25.05.2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.
Zgodnie z podjętą uchwałą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, aby część zysku netto Spółki za rok 2011 w kwocie 10.744.800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100), tj. 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto Spółki za rok 2011 w kwocie 1.586.869,02 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 02/100) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje, tj. 32 560 000 akcji Koelner SA.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło :
a. dzień dywidendy na 29 czerwca 2012r.,
b. termin wypłaty dywidendy na 24 sierpnia 2012r.