WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 662 165 559 631 159 939 139 754
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50 383 18 216 12 170 4 549
III. Zysk (strata) brutto 31 122 3 116 7 517 778
IV. Zysk (strata) netto 72 093 871 17 413 218
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 68 231 ( 2 389) 16 480 ( 597)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 50 754 32 483 12 259 8 112
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 22 716) ( 9 308) ( 5 487) ( 2 325)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 19 847) ( 17 955) ( 4 794) ( 4 484)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 8 190 5 220 1 978 1 303
X. Średnia ważona liczba akcji 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,10 (0,07) 0,51 (0,02)
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
XII. Aktywa razem 751 200 649 180 170 078 163 922
XIII. Zobowiązania długoterminowe 136 596 96 878 30 926 24 462
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 242 060 264 576 54 804 66 807
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 353 931 270 205 80 133 68 228
XVI. Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 372 8 222
XVII. Liczba akcji na dzień bilansowy 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,87 8,30 2,46 2,10
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego za okres:
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 305 544 288 071 73 801 71 939
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 474 5 422 3 013 1 354
XXI. Zysk (strata) brutto 13 370 (1 799) 3 229 (449)
XXII. Zysk (strata) netto 12 332 (1 059) 2 979 (264)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 444 16 560 8 803 4 135
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (28 621) (129) (6 913) (32)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 088) (16 112) (1 712) (4 024)
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem 735 319 178 80
XXVII. Średnia ważona liczba akcji 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,38 (0,03) 0,09 (0,01)
XXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,38 (0,03) 0,09 (0,01)
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego na dzień:
XXX. Aktywa razem 650 094 549 954 147 187 138 867
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 372 078 284 270 84 242 71 780
XXXII. Zobowiazania długoterminowe 105 492 63 639 23 884 16 069
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 253 093 209 385 57 302 52 871
XXXIV. Kapitał własny 278 016 265 684 62 945 67 087
XXXV. Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 372 8 222
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,54 8,16 1,93 2,06
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,54 8,16 1,93 2,06
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Dane 'za okres’ przedstawiają dane

narastająco za okresy 01.01-31.12.2011 oraz 01.01-31.12.2010.Dane

'na dzień’ przedstawiają dane na dzień 31.12.2011 oraz 31.12.2010.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu
(sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego
kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio
opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji
Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do
publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z
przepisami prawa.

SA-Q_4_2011_Koelner SA.pdf


SA-QSr_4_2011.pdf

informacja dodatkowa 201112.pdf