WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 162 120 150 572 38 831 37 887
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 097 8 310 2 658 2 091
III. Zysk (strata) brutto 10 400 3 995 2 491 1 005
IV. Zysk (strata) netto 8 362 3 031 2 003 763
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7 691 2 458 1 842 618
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 529 ( 7 482) 1 564 ( 1 883)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 7 710) ( 4 209) ( 1 847) ( 1 059)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 8 682) 4 169 ( 2 080) 1 049
IX. Przepływy pieniężne netto, razem ( 9 864) ( 7 522) ( 2 363) ( 1 893)
X. Średnia ważona liczba akcji 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,24 0,08 0,06 0,02
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
XII. Aktywa razem 749 631 751 200 180 130 187 243
XIII. Zobowiązania długoterminowe 127 377 136 857 30 608 34 113
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 252 024 242 151 60 559 60 358
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 353 309 353 578 84 897 88 132
XVI. Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 824 8 116
XVII. Liczba akcji na dzień bilansowy 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,85 10,86 2,61 2,71
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego za okres:
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 74 709 66 410 17 894 16 710
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 836) (867) (440) (218)
XXI. Zysk (strata) brutto (2 097) (1 522) (502) (383)
XXII. Zysk (strata) netto (1 077) (779) (258) (196)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 636 (14 836) 1 110 (3 733)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 688) 3 109 (1 123) 782
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (489) 12 055 (117) 3 033
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem (541) 328 (130) 83
XXVII. Średnia ważona liczba akcji 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,37 0,04 0,09 0,01
XXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,37 0,04 0,09 0,01
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego na dzień:
XXX. Aktywa razem 597 567 650 094 143 591 147 187
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 320 628 372 078 77 044 84 242
XXXII. Zobowiazania długoterminowe 98 076 105 492 23 567 23 884
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 206 864 253 093 49 708 57 302
XXXIV. Kapitał własny 276 939 278 016 66 546 62 945
XXXV. Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 824 7 372
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,51 8,54 2,04 1,93
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,51 8,54 2,04 1,93
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,33 0,33 0,08 0,08

Dane 'za okres’ przedstawiają dane

narastająco za okresy 01.01-31.03.2012 oraz 01.01-31.03.2011.Dane

'na dzień’ przedstawiają dane na dzień 31.03.2012 oraz 31.12.2011.

[Dowiedz się więcej]