Komunikat w sprawie zmiany wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Alumetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach, ogłoszonego przez Hydro Aluminium AS z siedzibą w Oslo, Norwegia („Wezwanie”)

 

W związku z ogłoszonym w dniu 29 kwietnia 2022 r. przez Hydro Aluminium AS z siedzibą w Oslo, Norwegia („Wzywający”) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Alumetal Spółka Akcyjna („Spółka”), zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1) b) Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2020 r. poz. 2114), Wzywający niniejszym informuje o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu do dnia 10 października 2022 r. oraz wynikającej stąd zmianie treści dokumentu Wezwania w zakresie wskazanym poniżej.

Tym samym:

1) Określone w pkt. 11 dokumentu Wezwania terminy przeprowadzenia wezwania, tj.:

Data ogłoszenia Wezwania: 29 kwietnia 2022 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 13 czerwca 2022 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 12 lipca 2022 r.

Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji na GPW: 15 lipca 2022 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 19 lipca 2022 r.

ulegają zmianie w następujący sposób:

Data ogłoszenia Wezwania: 29 kwietnia 2022 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 13 czerwca 2022 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 10 października 2022 r.

Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji na GPW: 13 października 2022 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 17 października 2022 r.

W pozostałym zakresie punkt 11 dokumentu Wezwania pozostaje bez zmian.

2) W punkcie 29 dokumentu Wezwania, drugi akapit:

„Oczekuje się, że warunek, o którym mowa w niniejszym punkcie 29, zostanie spełniony przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów, tj. do dnia 12 lipca 2022 r. Termin ten może zostać wydłużony jednorazowo bądź wiele razy na warunkach określonych w punkcie 11 dokumentu Wezwania.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Oczekuje się, że warunek, o którym mowa w niniejszym punkcie 29, zostanie spełniony przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów, tj. do dnia 10 października 2022 r. „

W pozostałym zakresie punkt 29 dokumentu Wezwania pozostaje bez zmian.

3) W punkcie 30 dokumentu Wezwania, przedostatni akapit:

„Oczekuje się, że spełnienie wszystkich warunków określonych powyżej nastąpi najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. 13 lipca 2022 r. Termin ten może zostać przedłużony, raz lub wielokrotnie, zgodnie z warunkami wskazanymi w punkcie 11 dokumentu Wezwania.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Oczekuje się, że spełnienie wszystkich warunków określonych powyżej nastąpi najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. 11 października 2022 r.”

W pozostałym zakresie punkt 30 dokumentu Wezwania pozostaje bez zmian.

Treść dokumentu Wezwania w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

Pojęcia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym komunikacie, mają znaczenie nadane im w treści Wezwania.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia, niniejszy komunikat zostanie opublikowany w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

 

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO:

 

Imię i nazwisko: Katarzyna Aleksandrowicz

Stanowisko: Pełnomocnik

 

W IMIENIU BANK PEKAO S.A. – BIURO MAKLERSKIE PEKAO:

 

Imię i nazwisko: Marcin Wlazło

Stanowisko: Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao

 

Imię i nazwisko: Mariusz Kiełczykowski

Stanowisko: Dyrektor ds. Klienta Indywidualnego

 

W IMIENIU PEKAO INVESTMENT BANKING S.A.:

 

Imię i nazwisko: Dieter Lobnig

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

 

Imię i nazwisko: Marek Ćwir

Stanowisko: Prokurent

 

 

 

kom amp/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl