Raport bieżący 60/2021

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) postanowił dokonać ze skutkiem na dzień 16 grudnia 2021 r. konwersji w systemie depozytowym 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Emitenta, zarejestrowanych w KDPW, oznaczonych kodem ISIN PLMRCTR00056 na akcje zwykłe na okaziciela, oznaczone kodem PLMRTCTR00080. Informację o zamianie 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela Emitent przekazał raportem bieżącym nr 50/2021 z 17 listopada 2021 r. Emitent zamierza wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie 1.000.000 wskazanych wyżej akcji na okaziciela do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) po ich asymilacji z akcjami Emitenta będącymi w obrocie na GPW, oznaczonymi kodem ISIN PLMRCTR00015.