Raport bieżący 15/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: “Emitent”), informuje, że w związku z przeprowadzonym audytem wewnętrznym w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, Emitent podjął decyzję o przekazaniu korekty raportu bieżącego EBI nr 24/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Powodem korekty jest brak wskazania w pierwotnej wersji raportu szczegółowych informacji na temat umowy nabycia udziałów, w tym w szczególności informacji o uprawnieniu Emitenta do odstąpienia od umowy nabycia praw własności (udziałów).

 

Treść raportu przed korektą:

“Zarząd spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: “Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 27 listopada 2019 roku została podpisana umowa nabycia 100% praw własności w spółce amerykańskiej Medapp LLC (Limited Liability Company), działającej pod prawem stanu Floryda.

Zakup spółki Medapp LLC jest ważnym elementem ekspansji zagranicznej Emitenta na jeden z kluczowych rynków docelowych. Spółka Medapp LLC będzie odpowiedzialna za rozwój dystrybucji produktów Emitenta na rynku amerykańskim, pozyskanie lokalnych partnerów, w tym nawiązanie współpracy z amerykańskimi szpitalami, uczelniami i ośrodkami badawczymi.

W ocenie Zarządu Spółki wejście na rynek amerykański będzie miało istotny wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta.”

 

Treść raportu po korekcie:

Zarząd spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: “Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu tj. 27 listopada 2019 roku została podpisana umowa nabycia 100% praw własności (udziałów) w spółce amerykańskiej Medapp LLC (Limited Liability Company), działającej pod prawem stanu Floryda, za cenę 7.000 (słownie: siedem tysięcy) dolarów płatną w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Umowa została zawarta z osobą fizyczną pełniącą jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki MedApp LLC Panią Anną Popiel.

 

Umowa nabycia 100% praw własności (udziałów) w spółce amerykańskiej MedApp LLC ma charakter warunkowy. Przejście praw własności (udziałów) jest uzależnione od płatności ceny. Umowa nabycia jednocześnie przewiduje, dla każdej ze stron, prawo do odstąpienia od niej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie takie musi zostać przedstawione drugiej stronie pisemnie. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy nie jest uzależnione od ziszczenia się dodatkowych warunków lub wystąpienia określonych zdarzeń.

 

Emitent jednocześnie informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r. Spółka złożyła oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od ww. umowy, w związku z powyższym Emitent nie nabył praw własności (udziałów) spółki MedApp LLC i nie był zobowiązany do zapłaty ceny.