Raport bieżący z plikiem 33/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) przekazuje niniejszym korektę raportu finansowego za I półrocze 2021, opublikowanego w dniu 30 września 2021 roku.

 

Korekta ww. raportu polega na załączeniu do raportu finansowego za I półrocze 2021 Oświadczenia o Wskaźnikach, sporządzonego przez Spółkę zgodnie z pkt. 19.1 Warunków Emisji Obligacji.

Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl