Raport bieżący 43/2022

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że w wyniku omyłki na etapie

przygotowania do publikacji, w Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Grupy Kapitałowej Emitenta oraz w Śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Emitenta za

okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2022 r. zawartych w Skonsolidowanym raporcie

kwartalnym Emitenta za trzeci kwartał 2022 r. błędnie została podana wartość pozycji wymienionych

niżej:

– w Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w części C. Segmenty

Operacyjne, na str. 15 w segmencie Produkcja dla pozycji „Przychody z umów z klientami ze sprzedaży

eksportowej w następujących krajach” przypadająca na kraj Nowa Zelandia – wartość opublikowana

27 130 tys. PLN, powinno być: 12 841 tys. PLN;

– w Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w części C. Segmenty

Operacyjne, na str. 15 w segmencie Produkcja dla pozycji „Przychody z umów z klientami ze sprzedaży

eksportowej w następujących krajach” przypadająca na kraj – Stany Zjednoczone – wartość

opublikowana 12 839 tys. PLN, powinno być: 27 128 tys. PLN

– w Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w nocie 31. Koszty

finansowe, na str. 37 za okres 01.07-30.09.2022r. dla pozycji sumowania „Pozostałe koszty finansowe”

wartość opublikowana 43 tys. PLN, powinno być: (3 997) tys. PLN

– w Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w nocie 19, Pozostałe

aktywa finansowe, na str. 24 dla pozycji „Obligacje i listy hipoteczne – wartość nabycia” wartość

opublikowana 100 962 tys. PLN oraz dla pozycji „Obligacje i listy hipoteczne – wycena” – wartość

opublikowana (1 767) tys. PLN, powinno być odpowiednio 80 989 tys. PLN oraz 373 tys. PLN;

– w Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w nocie 19, Pozostałe

aktywa finansowe, na str. 24 dla pozycji „Akcje” wartość opublikowana 51 725 tys. PLN oraz dla pozycji

„Akcje wycena” – wartość opublikowana (1 916) tys. PLN, powinno być odpowiednio 71 698 tys. PLN

oraz (4 056) tys. PLN;

– w Śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym, w części Pozostałe aktywa finansowe na str.

7, dla pozycji „Obligacje i listy hipoteczne – wartość nabycia” wartość opublikowana 100 962 tys. PLN

oraz dla pozycji „Obligacje i listy hipoteczne – wycena” – wartość opublikowana (1 767) tys. PLN,

powinno być odpowiednio 80 989 tys. PLN oraz 373 tys. PLN;

– w Śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym, w części Pozostałe aktywa finansowe na str.

7, dla pozycji „Akcje” wartość opublikowana 51 725 tys. PLN oraz dla pozycji „Akcje wycena” – wartość

opublikowana (1 916) tys. PLN, powinno być odpowiednio 71 698 tys. PLN oraz (4 056) tys. PLN;

– w związku z powyższym konieczna była również zmiana Skonsolidowanego raportu kwartalnego

Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za III kwartał 2022 roku zakończony w dniu 30 września 2022

roku – część opisowa, na str. 14 zdanie „Spadek aktywów finansowych został częściowo

zrekompensowany nabyciem obligacji w kwocie 101,0 mln zł oraz akcji w kwocie 51,7 mln zł.”

przyjmuje prawidłowe brzmienie „Spadek aktywów finansowych został częściowo zrekompensowany

nabyciem obligacji w kwocie 89,0 mln zł oraz akcji w kwocie 71,7 mln zł.”

W związku z tym Emitent przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu.