Raport bieżący 51/2021

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że w wyniku omyłki na etapie przygotowania do publikacji, w Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2021 r. zawartym w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Emitenta za trzeci kwartał 2021 r. błędnie została podana wartość pozycji wymienionych niżej:

– w Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. w pozycji „Korekty razem” opublikowano: 8.620 tys. zł, winno być: 46.514 tys. zł; w pozycji „Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów” opublikowano: (123.516) tys. zł, winno być: (85.622) tys. zł; w pozycji „Zysk netto pomniejszony o korekty razem” opublikowano: 48.139 tys. zł, winno być: 86.033 tys. zł;

– w nocie „SEGMENTY OPERACYJNE dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2020 roku” w pozycji „Wynik operacyjny segmentu”: dla segmentu „Dystrybucja” opublikowano: 263.057 tys. zł, winno być: 268.399 tys. zł; dla segmentu „Wyłączenia” opublikowano: 0 tys. zł, winno być: (5.342) tys. zł; ” w pozycji „Wynik operacyjny segmentu (%)”: dla segmentu „Dystrybucja” opublikowano: 45,3 %, winno być: 46,3%;

– w nocie „SEGMENTY OPERACYJNE dla okresu od 1 lipca do 30 września 2020 roku” w pozycji „Wynik operacyjny segmentu”: dla segmentu „Dystrybucja” opublikowano: 143.544 tys. zł, winno być: 137.159 tys. zł; dla segmentu „Wyłączenia” opublikowano: 0 tys. zł, winno być: 6.385 tys. zł; ” w pozycji „Wynik operacyjny segmentu (%)”: dla segmentu „Dystrybucja” opublikowano: 53,7 %, winno być: 51,3%;

– w nocie na str. 38 „Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów prezentowane jako Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe” w danych na dzień 30.09.2020 r.: w pozycji „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe” opublikowano: (9.202) tys. zł, winno być: 4.349 tys. zł; w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów, razem” opublikowano: 0 tys. zł, winno być: 9.800 tys. zł;

– w nocie „19. Inne długoterminowe zobowiązania niefinansowe” w danych na dzień 30.09.2020 r.: w pozycji „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe” opublikowano: 9.800 tys. zł, winno być: 0 tys. zł; w pozycji „Inne długoterminowe zobowiązania niefinansowe, razem” opublikowano: 9.978 tys. zł, winno być: 178 tys. zł;

W związku z tym Emitent przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu.