Mercator Medical podsumowuje 2022 rok

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, ma za sobą wymagający rok. Efektem sytuacji rynkowej są dokonane odpisy,  które istotnie pogłębiły negatywne dynamiki porównawcze. Odpisy te mają jednak charakter niegotówkowy, a Grupa na koniec grudnia posiadała blisko 422 mln zł gotówki i innych aktywów finansowych.

Dekoniunktura na światowym rynku rękawic jednorazowych w 2022 roku w naturalny sposób wpłynęła negatywnie na rezultaty wszystkich firm z branży, w tym krakowskiej Grupy Mercator Medical. Choć zużycie rękawic jednorazowych na świecie, według dostępnych opracowań, znajduje się w długoterminowym trendzie rosnącym, to nowe moce produkcyjne azjatyckich konkurentów i wysoki stan zapasów w łańcuchu dostaw w naturalny sposób wywołały drastyczny spadek cen rynkowych względem pandemicznych szczytów i negatywnie wpłynęły na bieżący popyt. W rezultacie w roku 2022  przychody netto ze sprzedaży Grupy Mercator Medical powróciły do poziomu przedpandemicznego (542,5 mln zł, +0,5% w porównaniu do roku 2019). Sytuacja rynkowa sprawiła również, że niekorzystne dynamiki wyników finansowych w ujęciu rok do roku zostały pogłębione przez odpisy bilansowych wartości aktywów produkcyjnych (127,5 mln zł). Co jednak istotne, odpisy mają charakter  jednorazowy oraz – przede wszystkim – niegotówkowy, a sytuacja płynnościowa Grupy pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Warto również zauważyć, że Spółka zaraportowała skalę odpisów aktywów produkcyjnych w raporcie bieżącym nr 14/2023, a wcześniej poinformowała o wstępnych, szacunkowych wynikach czwartego kwartału (RB nr 6/2023).

Proces dochodzenia rynku rękawic jednorazowych do nowej równowagi po wielkiej hossie roku 2020 trwa niestety dłużej, niż zakładała większość ekspertów i uczestników rynku. Jednak Grupa Mercator Medical jest dobrze przygotowana do przetrwania tego okresu i wykorzystania go na procesy optymalizacyjne w organizacji, aby wzmocnić potencjał długoterminowego wzrostu. Wyróżnia nas zarówno europejskie pochodzenie, najnowocześniejsza w branży nowa fabryka rękawic, a także synergia segmentu produkcyjnego i dystrybucyjnego. Naszą stabilność i wiarygodność biznesową buduje ostrożność finansowa, dzięki czemu utrzymujemy bufor na okres rynkowej dekoniunktury, po której – jak oczekujemy i na co wskazuje historia cykli w naszej branży – producenci i dystrybutorzy będą mogli znów generować satysfakcjonujące marże mówi Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Grupa Mercator Medical posiadała na koniec grudnia 2022 roku 421,8 mln zł gotówki i innych aktywów finansowych, w skład których wchodziły obligacje skarbowe, obligacje zabezpieczane przez Skarb Państwa, obligacje korporacyjne o wysokim ratingu, listy hipoteczne, certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych oraz akcje, a inwestycje były dokonywane m.in. przez wyspecjalizowany podmiot wealth management z siedzibą w Szwajcarii.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Grupa Mercator Medical posiada centrum produkcyjne w Tajlandii oraz zajmuje się działalnością dystrybucyjną, w tym produktów zewnętrznych dostawców. Działalność ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu