Mercator Medical podsumowuje trzy kwartały 2023 r.

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, odczuwa globalną dekoniunkturę w branży, która przekłada się na bieżące wyniki finansowe. Widać jednak pozytywną tendencję wyniku EBITDA, który w obecnym roku poprawia się z kwartału na kwartał (różnice kursowe zaburzają porównywalność na poziomie zysku netto). O ile segment produkcyjny bez zmian doświadcza mocnej presji rynkowej, o tyle segment dystrybucyjny powrócił w minionym kwartale do generowania dodatniej marży EBITDA. Jednocześnie procedowane są projekty związane z rynkiem nieruchomości, w które ma zostać zainwestowane w najbliższych kwartałach łącznie około 150 mln zł z opcją zwiększenia puli.

Pomimo utrzymujących się globalnie historycznie niskich cen rękawic jednorazowych Grupa Mercator Medical zmniejszyła w trzecim kwartale 2023 roku stratę EBITDA do 1,4 mln zł, co oznacza wzrost wyniku na tym poziomie o 16,2 mln zł wobec poprzedniego kwartału i wzrost o 23,7 mln zł wobec pierwszego kwartału br. Jest to zasługa podjętych we wcześniejszych okresach działań optymalizacyjnych, czego jednym z efektów jest powrót segmentu dystrybucyjnego do generowania dodatniej marży EBITDA (+7% w III kw. 2023 r. wobec -10% w II kw. br). W okresie trzech kwartałów br. wynik EBITDA wyniósł -44,2 mln zł, przy czym w całym 2022 roku było to -155,5 mln zł.

Fabryki rękawic jednorazowych wciąż przeżywają ciężki okres dekoniunktury, nawet pomimo wyraźnego spadku cen lateksu. Potwierdzamy jednocześnie wcześniej sygnalizowane pozytywne tendencje w segmencie dystrybucyjnym, przy czym nie możemy mieć pewności co do ich trwałości. Wciąż nie możemy też jeszcze stwierdzić, że rynek osiągnął nową równowagę, która satysfakcjonowałaby długookresowo wszystkich jego uczestników. Tym bardziej pracujemy nad tym, aby być możliwie efektywną i elastyczną organizacją, aby możliwie wcześnie powrócić do generowania zysków na działalności podstawowej, czyli na rękawicach jednorazowych – wskazuje Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

W okresie trzech kwartałów 2023 roku Grupa Mercator Medical zwiększyła wolumen sprzedaży rękawic o blisko 15% rdr, do 3,3 mld sztuk, jednak średnia cena sprzedaży spadła o ponad 28% rdr. W rezultacie nastąpił spadek zanotowanych przychodów o 17%, do 352 mln zł.

– Nie wiemy, jak długo tak niskie ceny rękawic się utrzymają oraz czy mogą jeszcze się obniżyć, gdyż obecnych poziomów nikt w branży nie przewidywał. Dlatego też inwestujemy nadwyżkę pieniężną na międzynarodowych rynkach finansowych, ale też w Polsce, jak również w projekty deweloperskie w Polsce w celu dywersyfikacji źródeł generowania wartości dla akcjonariuszy komentuje Prezes Żyznowski.

Grupa Mercator Medical posiadała na koniec września 2023 roku 423,3 mln zł gotówki i aktywów finansowych (krótko- i długoterminowych). Wśród inwestycji na rynkach finansowych największą grupę stanowiły obligacje skarbowe i zabezpieczane przez Skarb Państwa, obligacje korporacyjne o wysokim ratingu i listy hipoteczne (łącznie ponad 88 mln zł). Istotne były również m.in. certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych, akcje oraz lokaty i depozyty bankowe. Z kolei powołana w połowie br. spółka zależna Mercator Estates udzieliła już finansowania na będący w trakcie realizacji projekt deweloperski w Krakowie (zaangażowanie 15,5 mln zł), pracuje nad kolejnymi. Jej celem jest inwestowanie w projekty mieszkaniowe i komercyjne, prowadzone samodzielnie lub z partnerami branżowymi.

W trakcie pierwszego roku chcemy przeznaczyć na projekty deweloperskie około 150 mln zł z opcją dalszego zwiększania zaangażowania, jeśli będziemy przekonani co do możliwości uzyskania odpowiednio wysokiego poziomu marżywskazuje Prezes Wiesław Żyznowski. 

 

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Grupa Mercator Medical posiada centrum produkcyjne w Tajlandii oraz zajmuje się działalnością dystrybucyjną, w tym produktów zewnętrznych dostawców. Działalność ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata.

W czerwcu 2023 r. powstała spółka zależna Mercator Estates, która rozwija działalność deweloperską w oparciu o nadwyżkę finansową Grupy.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, obecnie znajdują się w indeksie sWIG80. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu