Mercator Medical szacuje wyniki pierwszego kwartału 2024 r.

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, korzystał z zatrzymania długoterminowych spadków cen rękawic jednorazowych oraz dobrego otoczenia dla inwestycji na rynkach finansowych, a także z dokonanych w poprzednich okresach działań optymalizacyjnych w działalności operacyjnej.

Grupa Mercator Medical opublikowała wstępne, szacunkowe dane finansowe za okres styczeń-marzec 2024 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły do 130,9 mln zł (+16% rdr, +12% kdk), a wynik EBITDA zwiększył się o 20,9 mln zł rdr i o 16,6 mln zł kdk, pozostając jednak wciąż w strefie ujemnej (strata EBITDA wyniosła szacunkowo 4,2 mln zł). Wstępne szacunki wskazują również na 10,8 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 28,8 mln zł wobec I kw. 2023 roku i o 4,1 mln zł wobec IV kw. zeszłego roku (porównywalność wyniku na poziomie netto zaburzają m.in. różnice kursowe i wyniki z działalności inwestycyjnej).

Widzimy pozytywne efekty dokonanych działań dostosowawczych i optymalizacyjnych w segmencie produkcyjnym, jak również dystrybucyjnym. Z kolei o ile sytuacja na rynku rękawic jednorazowych wciąż jest daleka od naszych oczekiwań, to w pierwszym kwartale br. widać już było symptomy jej poprawy. Kolejne kwartały pokażą, czy te trendy mogą doprowadzić do zapewnienia trwałej rentowności w łańcuchu wartości rękawic jednorazowych – wskazuje Wiceprezes Monika Żyznowska, która w ramach sukcesji od 30 maja br. obejmie funkcję Prezesa Zarządu.

 – Skupiamy się na rękawicach premium oraz na asortymencie spoza rękawic, dywersyfikując biznes podstawowy i rozwijając linie o wyższej marżowości. Pracujemy nad projektami deweloperskimi, skupionymi w spółce zależnej Mercator Estates i z sukcesami inwestujemy nadwyżkę kapitałową na rynkach finansowychdodaje.

Grupa Mercator Medical posiadała szacunkowo na koniec marca 2024 roku 351,7 mln zł gotówki i innych płynnych aktywów finansowych.

Finalne wyniki finansowe pierwszego kwartału wraz z szerszymi objaśnieniami i zestawieniami znajdą się w raporcie okresowym za pierwszy kwartał 2024 roku, którego publikacja zaplanowana jest na 29 maja br.

 

***

Grupa Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Grupa Mercator Medical posiada centrum produkcyjne w Tajlandii oraz zajmuje się działalnością dystrybucyjną, w tym produktów zewnętrznych dostawców. Działalność ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata – w roku 2023 Grupa sprzedała 4,5 mld rękawic jednorazowych. Mercator Medical S.A. jest członkiem Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych (RPPG).

W czerwcu 2023 r. powstała spółka zależna Mercator Estates, która rozwija działalność deweloperską w oparciu o nadwyżkę finansową Grupy.

W 2024 roku Mercator Medical S.A. powołała fundację Hear Me, skupiającą się na wspieraniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu i mowy oraz ich rodzin.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, obecnie znajdują się w indeksie sWIG80.

Więcej informacji: www.mercatormedical.eu