Raport bieżący 51/2016

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu
6 grudnia 2016 r. zarząd Mercator Medical (Thailand) Co. Ltd. (“MMT”),
spółki zależnej Emitenta, uzgodnił główne warunki przyszłej umowy o
roboty budowlane i dokonał wyboru firmy JWS Construction Co. Ltd. jako
przyszłego wykonawcy robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej
na rozbudowie należącej do MMT fabryki rękawic. Emitent przewiduje, że
wartość umowy o roboty budowlane wyniesie ok. 309 mln THB, tj.
36.585.600 PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski w dniu poprzedzającym dzień przekazania niniejszej informacji.
Wartość ta może ulec zmianie w wyniku dalszych uzgodnień dotyczących m.in.
szczegółowego zakresu robót. Emitent przewiduje, że zawarcie umowy o
roboty budowlane nastąpi w grudniu 2016 r., a rozpoczęcie prac
budowlanych – w styczniu 2017 r.