Raport bieżący 37/2022

 

Zarząd Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza zaakceptowała modyfikację sposobu i zakresu rozbudowy mocy produkcyjnych w zakresie stopów wstępnych w zakładzie w Gorzycach i zaakceptowała zmniejszenie skali wzrostu zdolności produkcyjnych w zakresie stopów wstępnych z pierwotnie planowanych 30% do 22%, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie mocy produkcyjnych całej Grupy Alumetal o 1,8% zamiast 2,5%, z jednoczesnym zmniejszeniem maksymalnej kwoty wydatków inwestycyjnych z 12 500 000 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty w wysokości 9 500 000 zł (dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych). Inwestycja jest już realizowana, a rozpoczęcie zwiększonej produkcji planowane jest w II kwartale 2023 roku.

Stopy wstępne to wyroby charakteryzujące się wśród produktów Grupy Alumetal ponadprzeciętną wartością dodaną. Produkty te w dużej mierze kierowane są do innych segmentów klientów niż przemysł motoryzacyjny, więc zwiększenie ich produkcji i sprzedaży będzie kolejnym krokiem w dywersyfikacji struktury sprzedażowej Grupy Alumetal.

Inwestycja jest realizowana w ramach obowiązującego zezwolenia strefowego w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej co oznacza, że spółce zależnej Alumetal Poland sp. z o.o. przysługuje ulga w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 50% kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych. Projekt jest finansowany ze środków własnych spółki zależnej.

Spółka poinformowała o przedmiotowej inwestycji w ramach publikacji raportu bieżącego nr 4/2022 w dniu 28 lutego 2022 roku.