Raport bieżący 37/2021

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., który pośredniczył w przyjmowaniu ofert sprzedaży akcji Emitenta w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta z 31 maja 2021 r. („Zaproszenie”), informację, że w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji zaoferowanych w odpowiedzi na Zaproszenie, w dniu 4 sierpnia 2021 r. Emitent nabył w celu umorzenia ogółem 623.800 akcji własnych. Nabycie nastąpiło po cenie 500,00 zł za jedną akcję.

Nabyte akcje stanowią 5,86% w kapitale zakładowym Emitenta i zapewniają 6,08% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Emitenta.

Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez Emitenta wynosi 876.731, co stanowi 8,23% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te zapewniają ogółem 7,80% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Emitenta.