Raport bieżący 20/2024

Zarząd Fabrity Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż działając w wykonaniu upoważnienia do nabycia Akcji w celu ich umorzenia, udzielonego Zarządowi Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą numer 4 z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, Spółka nabyła w dniu 25 kwietnia 2024 r. 192.500 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie blisko 7,83 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz blisko 7,83 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Fabrity Holding S.A. Nabycie ww. akcji zostało zrealizowane w wyniku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki na jej rzecz, ogłoszonego Raportem Bieżącym nr 16/2024 w dniu 11 kwietnia 2024 r.

 

Cena zakupu nabytych w wyniku realizacji Zaproszenia akcji wyniosła 40,00 zł (czterdzieści złotych 00/100) za jedną akcję oraz 7.700.000,00 zł (siedem milionów siedemset tysięcy złotych 00/100) łącznie za wszystkie nabyte w wyniku realizacji Zaproszenia akcje.

Transakcje zostały zrealizowane poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 192.500 akcji własnych, stanowiących blisko 7,83 % kapitału zakładowego i dających prawo do blisko 7,83 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi blisko 7,83 % ogólnej liczby głosów. Spółka nie posiada innych akcji własnych niż akcje własne nabyte w wyniku zrealizowanego Zaproszenia.

 

 

 

*****

Ponadto Spółka informuje, że jedna istotna transakcja nabycia w ramach zrealizowanego Zaproszenia została zawarta z podmiotem powiązanym w rozumieniu MSR 24 („Podmiot Powiązany”).

W wyniku realizacji Zaproszenia Spółka zawarła transakcję nabycia o wartości przekraczającej 5% wartości aktywów z następującym Podmiotem Powiązanym:

IPO30 UNIPESSOAL LDA (jako podmiot będący osobą blisko związaną z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, Panem Grzegorzem Stulgis), wartość transakcji 2 824 600,00 PLN

(dalej jako: „Istotna Transakcja”).

Rozliczenie Istotnej Transakcji nastąpiło jednocześnie z rozliczeniem ofert sprzedaży akcji Spółki przyjętych i rozliczonych w dniu 25 kwietnia 2024 r. poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

Zważywszy na fakt, że akcje były oferowane w odpowiedzi na ograniczone czasowo Zaproszenie do składania Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki, po z góry określonej i stałej cenie za akcję, dostępne dla wszystkich akcjonariuszy Spółki, Istotna Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i jest uzasadniona interesem Spółki oraz akcjonariuszy niebędących Podmiotami Powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, w szczególności biorąc pod uwagę zamiar umorzenia akcji.

 

*****

Zarząd Fabrity Holding S.A. wskazuje, że w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę w dniu 25 kwietniu 2024 r., zmianie uległa liczba akcji posiadanych przez akcjonariuszy, którzy złożyli w odpowiedzi na Zaproszenie oferty sprzedaży akcji Spółki, i które zostały w wyniku przyjęcia oferty nabyte przez Spółkę. Tym samym w zależności od liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy w związku ze zrealizowanymi transakcjami mogą potencjalnie po stronie akcjonariuszy zaktualizować się obowiązki, w szczególności obowiązek zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki przez tych akcjonariuszy, których udział w kapitale zakładowym Spółki uległ zmianie w sposób wskazany w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcjonariusz, którego dotyczą powyższe obowiązki, powinien wypełnić je niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Dodatkowo po stronie akcjonariuszy będących osobami pełniącymi obowiązki zarządcze oraz osobami blisko z nimi związanymi w związku ze zrealizowanymi transakcjami mogą powstać obowiązki wskazane w art. 19 ust. 1 MAR i konieczność poinformowania o zrealizowaniu transakcji.

 

Osoba dokonująca powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich