Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A., informuje, że w dniu 25 lipca 2011 roku, otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta –
Pana Karola Antkowiaka, iż w dniu 20 lipca 2011 roku osoba blisko
związana to jest spółka prawa cypryjskiego Senthusco Management Limited,
nad którą sprawuję bezpośrednią kontrolę w rozumieniu art. 160 ust. 2
pkt 4 lit b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi, nabyła w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., 430.000 akcji na okaziciela Emitenta, po
średniej cenie 14,43 zł za jedną akcję.