Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż
w dniu 13 września 2011r, za zgodą Rady Nadzorczej TIM SA wyrażoną w
dniu 13 września 2011r, zawarta została między TIM SA z siedzibą w
Siechnicach, Oponeo z siedzibą Bydgoszczy, MARKETEO.COM SA z siedzibą w
Bydgoszczy oraz Narzędzia.pl SA z siedzibą w Bydgoszczy umowa na mocy
której TIM SA zobowiązała się do zakupu, a Oponeo SA zobowiązała się do
sprzedaży 2.500.000 ( dwa miliony pięćset tysięcy ) akcji serii A
MARKETEO. COM z siedzibą w Bydgoszczy o wartości nominalnej 0,10 PLN (
dziesięć groszy ) każda, które łącznie stanowią 34,96 % w kapitale
zakładowym MARKETEO.COM SA i uprawniają łącznie do 34,96 % głosów w
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM SA .
Transakcja pakietowa nabycia akcji, o których mowa powyżej, miała
miejsce w dniu 13 września 2011r. Cena sprzedaży jednej akcji wyniosła
2,90 PLN ( słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt groszy ) za jedną akcję.

Przed transakcją, o której mowa powyżej, TIM Spółka akcyjna nie posiadała akcji MARKETEO.COM SA.

Jednocześnie na mocy umowy, o której mowa powyżej, MARKETEO.COM SA
złożyła TIM SA ofertę nabycia 2.850.000 ( dwa miliony osiemset
pięćdziesiąt ) akcji nowej emisji – serii C MARKETEO.COM SA o wartości
nominalnej 0,10 PLN ( słownie: dziesięć groszy ) każda, za cenę 2,90
PLN ( słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt groszy ) za jedną akcję, a TIM
SA przyjęła wyżej wymienioną ofertę.

Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału,
TIM SA będzie posiadała łącznie 5.350.000 akcji MARKETEO.COM SA o
wartości nominalnej 0,10 PLN ( dziesięć groszy ) każda, co stanowić
będzie udział w wysokości 53,5 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM SA
. Wyżej wymienione akcje uprawniały będą TIM SA do 53,5 % ogółu głosów
na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM SA.

Zarząd TIM SA oświadcza, nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM SA w okresie 12
miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

Nie wystąpiły powiązania pomiędzy TIM S.A. i osobami zarządzającymi lub
nadzorującymi TIM S.A. a osobami zbywającymi akcje MARKETEO.COM SA.

Nabyte akcje będą finansowane ze środków własnych TIM S.A. i stanowią inwestycję długoterminową.

Zarząd TIM S.A. informuje, że MARKETEO.COM SA. jest Spółką, której
główny przedmiot działalności to sprzedaż powierzchni reklamowych na
branżowych portalach internetowych skupionych wokół platformy www.
Marketeo.com.

MARKETEO.COM SA jest jedynym akcjonariuszem spółki Narzędzia. pl SA z
siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17, (85-145 Bydgoszcz), wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS
0000318149, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 PLN, w całości
opłaconym.