Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT
S.A., informuje, że w dniu 17 czerwca 2011 roku, otrzymał zawiadomienie
od Członka Rady Nadzorczej Emitenta – Pana Adama Siemieniuka, o nabyciu
5.935 akcji Emitenta w transakcjach sesyjnych zwykłych, w dniach 10
czerwca 2011 – 16 czerwca 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., po średniej cenie 12,70 zł za akcję.