Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi w związku z ust. 5 ww. ustawy oraz § 2 pkt 5
rozporządzenia ministra finansów w sprawie przekazywania i udostępniania
informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz
zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do
informacji poufnych Zarząd spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że w
dniu 31 stycznia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu
Emitenta Pana Krzysztofa Brzezińskiego, że w roku 2011 nabył 1280 sztuk
akcji Emitenta, których łączna wartość przeliczona według kursu
średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu
transakcji nie przekroczyła 5000 Euro, tj.:

w dniu 30.05.2011 r. 100 sztuk akcji po średniej cenie 13,18 zł,

w dniu 31.05.2011 r. 200 sztuk akcji po średniej cenie 12,99 zł,

w dniu 01.06.2011 r. 100 sztuk akcji po średniej cenie 12,22 zł,

w dniu 05.07.2011 r. 400 sztuk akcji po średniej cenie 11,87 zł,

w dniu 22.07.2011 r. 480 sztuk akcji po średniej cenie 10,65 zł.